Tuesday, March 20, 2012

Religion & Politics in Zomi Myanmar Context

Religion & Politics in Zomi Myanmar Context
(A grass root approach)


Religion & Politics ah namdang zi/ pasal pen issue hih masa lo leuleu bilbel hi. Mi khat ei a ding in namdang ihi a, ei zong minam dang khat a ding in namdang mah ihi hi.

ASSK bang namdang pasal a nei hi. Ahi zong in kawgam hong ciah ding vai gen loh, a cinat natawm ciang in hong ciah kei zaw in ci in a pasal in vaikhak kik zaw bilbel hi. ASSK namdang pasal nei, a tate Kawlpau a sim tumteng loh a, Kaw min natawm akician in a neih loh uh hang in mipi in ki mung veve in, tampi tak mah in NLD mah ci in compaign bawl ziahziah lel hi. Tua zong ngaihsut huai khat maw... Politics is beyond skin & creed).

Politics tatak pen tuate i boundary (daai) a kantan zolo te gualzo ngeilo a, mipi in muantak sa ngeilo zaw hi.

A beisa kum 20 sung SPDC in Kawl ASSK namdang pasal nei cih tawh Kawlgam sung ah ama i makaihna ngah saknuamlo zahdong in khaktan in, thongsung natawm ah khum uh hi. Tua ciangciang tolerance nei zokei leh upna, deihna, party kibanglo mipi bangci makaih zo ding ham cih thu ahi hi. 

Biakna leuleu ah gentehna:

a) Kawlgam ah tapidaw thu hong puak Judson bang a zi missionary a hong pai khiat ding ut hetlo ci mawk hi.

b) William Carey I zi pen india atun khit uh the hak sa sa lua hi mai
ding hi ven, hai mawk hi.Apa sal temta tawh delh thei hi, nu mei dang
tawh um mawh ai tam maw. Kum12 sung hen cip in loih hi.

c) Jhon Wesley pen, Pasian thu hilh in, khual zin na tam pi nei I theih
sa hi. Aciah the akong pan in, azi in, tawt leh lai tawh na dawn ci
hi.

d) SmithWiggle Sworth I zi pen, amau hun lai in, Pasian mi zat mahmah hi a, Tent meeting(crusade) abawl ziah ziah khat hi. A pasal in, inn ngak leh ta te cin thuah hi. Ahih theih the, alter call a kiap te thu nget
sakna ah azi huh hi. A zi pen hun man ta ciang ciah pah thei ngei lo a,
meeting cih mah bang mah nei sawnsawn lai hi lo dia. Apasal lung kim
lo zel thei hi tuak. Khat vei ciang in, heh lua hi ding hi ven, azi pang in, inn mai pan in apua ah sawn in, kong leh kat hi. Azi zong heh se lo in, iin nung lam pan in, lut in, nuih cih tak nui ci mawk hi. Atawp na the apasal zong nui in, ki lem kik ci hi. Zing khawng the amah pen azi sang khauhpai zaw hi.

A tung a teng etna in leitungmite kim (perfect) cih bang omlo ahihna hong ki langsask hi. Kim lua zek lenglah ei leh ei ki phasak in kuamah tawh ki pawl theilo in, tang len ding hang a, makai picing ki suak ngeilo ding ban ah, mite a phun sansan ciang lel, mi nawngkai ki suak zaw tham ding hi. Pasian' muhna ah mihingte a kim cih bang omlo a, tua i kim lohna tek mah in ki niamkhiatna hong guan in, midangte tawh sep khop theihna, kipawl khop theihna hong guan zaw hi.

LST sung ah Paul mahmah zong mipil, milian, a pianthak ma in tapidaw te simmawh ahih hang, Pasian in Damascus ampi ah a khel khit zawh Pasian' mizat pi ahi hi. Ahi zong in aman a sung ah ling bang in a sun natna khat nei ci hi. Tua natna in "kei leh kei kahihna, hong ki remind sak den gige a, ki phatsak ding hong dal hi..." cih dan khat in LST sung ah na om hi. Mihing pen kisapna khat ciat kinei a, siamna khat ciat kinei hi. I kisapna leh i siamna pen khat leh khat aki banglo bek hi a, tua teng i gawmkhop theih ciang in a picing kalsuanna leh makaihna a neithei ihi zaw hi

No comments: